Privacyverklaring Toscanabanana

Tosca van der Weerden, gevestigd aan de haagdijk 181A 4811 TR Breda, is verantwoordelijk voor  de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  

toscanabanana.com

Haagdijk 181A 4811 TR Breda    

0651282299


Persoonsgegevens die tosca verwerkt

Tosca verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens  die wij verwerken:  
-Voor- en achternaam  
-Geslacht  
-Geboortedatum  
-Adresgegevens  
-Telefoonnummer  
-E-mailadres  
-Ip-adres  
-Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op jouw  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 
-Locatiegegevens  
-Gegevens  over  de  activiteiten  van  je  klant  op  jouw  website  
-Bankrekeningnummer  

Tosca verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  
-Ras  
-Godsdienst of levensovertuiging  
-Burgerservicenummer  (BSN)    


Tosca verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Afhandeling betaling  
-Verzenden nieuwsbrief en/of reclame  
-Telefonisch of e-mail contact  
-Informeren over wijzigingen van diensten en producten  
-Afleveren van goederen en diensten  
-Door middel van analyse van bezoekersgedrag op onze website verbeteren we de website en  bieden we gepersonaliseerde producten en diensten aan.  
-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet.  


Tosca neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

Geautomatiseerde besluitvorming 


Jaarlijks (met ingang van 31 december 2018) loopt Tosca het klanten bestand en email-programma na om de gegevens van relaties waarmee ze geen zaken meer doet  te verwijderen. De maximale bewaartermijn is hiermee 1 jaar. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  


Tosca deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van  de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die de gegevens verwerken doen dit volledig onder  de verantwoordelijkheid van Tosca en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wanneer Tosca  gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor  het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Tosca niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.  

Delen van persoonsgegevens met derden  


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast  heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tosca en heb je het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Tosca een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,  door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar toscavdweerden@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is  gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in  deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Tosca wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  


Tosca neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tosca via toscavdweerden@hotmail.com

Tosca bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  

Persoonsgegevens van klanten > tot maximaal 1 jaar na laatste contact.  

Persoonsgegevens die contacten zelf hebben verstrekt > tot maximaal 1 jaar na het laatste  contact.

Tosca verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met  bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tosca blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen